Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Archyvaras

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).

Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, asmens duomenų apsaugą.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus.

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Priimti į teismo archyvą saugoti dokumentus, bylas vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu pagal perdavimo priėmimo aktus. Priimtus bylas, dokumentus saugoti reikiamą laiką patikimoje ir saugioje aplinkoje, laikantis archyvo tvarkymo taisyklių ir vidaus teisės aktais nustatytos tvarkos.

Archyvinėse bylose gautus raštus pridėti prie bylos. Ruošti atsakymus į raštus, atsakyti į juos teisės aktų nustatyta tvarka. Priimti interesantus dėl archyvinių bylų.

Rengti atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, teikti juos derinti Šiaulių apskrities archyvui.

Organizuoti atrinktų dokumentų, bylų sunaikinimą.

Kontroliuoti teismo archyve saugomų dokumentų ir bylų būklę, jų kiekį.

Konsultuoti teismo darbuotojus bylų formavimo klausimais.

Organizuoti archyve esančių nerastų bylų (dokumentų) paiešką, surašyti bylų (dokumentų) dingimo aktus, pateikti juos tvirtinti teismo pirmininkui, o patvirtintą bylų dingimo aktą pateikti Šiaulių apskrities archyvui kartu su bylų aprašais.

Koordinuoti ir užtikrinti sklandžią Šiaulių apygardos teisme įsteigto Teismų muziejaus veiklą.

Inventorizuoti Teismų muziejaus eksponatus.

Vesti ekskursijas ir teisinio švietimo programas Teismų muziejuje.

Užtikrinti nuolatinį Teismų muziejaus atnaujinimą – papildymą naujais eksponatais: ieškoti naujų eksponatų archyvuose, muziejuose, bibliotekose ir kitose aktualiose įstaigose, kontaktuoti su teismais;

Esant poreikiui, teikti ir rengti aktualią informaciją, susijusią su teismų istoriją ir Teismų muziejaus eksponatais;

Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata