Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistas

Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:37:48

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, susipažinimo su nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis tvarkų normas, asmens duomenų apsaugos norminių aktų reikalavimus.

Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.

Nuolat kelti kvalifikaciją.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Gavus išnagrinėtas baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka, bylas dėl gautų skundų ir pareiškimų paskyrus kardomąsias priemones, dėl skundų nuosprendžių vykdymo proceso metu, dėl skundų LR BPK X dalies tvarka, jas laiku išsiųsti apylinkių teismams ir kitoms bylas pateikusioms institucijoms. Patikrinti, kad visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO; tikrinti, ar įkeltos tarpinės nutartys ir galutinis bei nuasmenintas sprendimai (nuosprendžiai, nutartys ir t. t.), siekiant įgyvendinti LITEKO sistemos strateginius tikslus.

Perskaityti nuasmenintą nuosprendį, nutartį, radus klaidų (palikta neskelbtina informacija) informuoti apie tai teisėjo padėjėją.

Laikydamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti nuosprendžių, nutarčių kopijas ir jas išsiųsti įstatymų nustatyta tvarka.

Prokurorams, gynėjams ir kitiems proceso dalyviams, pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paprašius duoti jiems bylas pasiruošti bylos nagrinėjimui, šiuos asmenis registruoti apskaitos žurnale.

Tiksliai laikydamasi tvarkos ir nustatytų normų, reglamentuojančių susipažinimą su išnagrinėtų bylų medžiaga, išduoti išnagrinėtas įsiteisėjusias bylas susipažinti, registruoti pageidaujančių susipažinti su išnagrinėtomis įsiteisėjusiomis bylomis prašymus.

Kalendorinių metų gale, apeliacines baudžiamąsias bylas naudojant LITEKO sistemą perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašus. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant bylų viršelių. Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.

Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais) atlikti perduotų į raštinę bylų kontrolę: patikrinti, ar visos išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę.

Pasibaigus baudžiamųjų bylų dokumentų saugojimo raštinėje terminui, paruošti ir perduoti juos teismo archyvui.

Pavaduoti baudžiamųjų bylų vyresnįjį specialistą ir baudžiamųjų bylų specialistą jiems negalint vykdyti savo funkcijų.

Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata