Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį teisinį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

2. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinusiam su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudencija;

3. Gebėti rengti teismo procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4. Išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

5. Mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, italų arba ispanų) B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingam, iniciatyviam, atidžiam, kūrybingam, gebėti bendrauti. 8. Savarankiškai nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Analizuoja teismo posėdžiui rengiamų baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teisėjui pavedus, teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo; 

2. Susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;

3. Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;

4. Rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus; 

5. Vykdo teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu teismų informacinėje sistemoje (LITEKO);

6. Informuoja teismo pirmininką, skyriaus pirmininką, teisėjus apie nevienodos teismų praktikos atvejus; 

7. Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;

8. Vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu. 

Naujienų prenumerata