Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų raštinės biuro vedėjas

Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:30:42

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti vienerių metų darbo teisme patirtį.

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

Taikyti teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui.

Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo, valdymo ir archyvavimo taisykles.

Mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų.

Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Organizuoti Civilinių bylų raštinės biuro darbą, kontroliuoti, kad jis būtų tinkamai ir laiku atliktas.

Organizuoti ir kontroliuoti skyriaus dokumentų ir bylų tvarkymą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, atsakyti už jų atidavimą toliau saugoti į teismo archyvą, siekiant užtikrinti bylų ir dokumentų saugumą bei jų tvarkymą, atitinkantį proceso įstatymų, archyvo tvarkymo reikalavimus.

Užtikrinti, kad nustatytais terminais duomenys apie bylas ir dokumentus būtų įvedami į teismų informacinę sistemą LITEKO, raštinėje priimant išnagrinėtas bylas visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO; kontroliuoti, ar prisegtos tarpinės nutartys ir galutinis sprendimas (sprendimas, nutartis, teismo įsakymas ir t. t.), siekiant įgyvendinti LITEKO sistemos strateginius tikslus.

Rengti biuro metų dokumentacijos plano projektą, užtikrinti, kad biure būtų formuojamos ir tinkamai tvarkomos bylos, siekiant užtikrinti bylų ir dokumentų tvarkymą pagal norminių aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, valdymą, reikalavimus.

Organizuoti proceso dalyvių susipažinimą su bylomis, atsakyti už bylų saugumą, siekiant užtikrinti proceso įstatymuose numatytas proceso dalyvių teises bei norminius aktus, reglamentuojančius susipažinimą su bylų medžiaga. Reikiamais atvejais organizuoti asmenų, nedalyvavusių bylose, susipažinimą su bylų medžiaga.

Užtikrinti Civilinių bylų raštinės biure esančių bylų, dokumentų saugumą.

Organizuoti raštinės biuro darbą taip, kad kuo operatyviau būtų teikiama informacija teisme veikiančio „vieno langelio“ principu.

Organizuoti informacijos apie bylų eigą teikimą, siekiant užtikrinti bylų viešumo principą.

Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata