Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI, EINANČIAM  ŠIAS  PAREIGAS

1. Aukštasis teisinis universitetinis  arba jam prilygintas  išsilavinimas (teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis, prilyginamas magistro kvalifikaciniam laipsniui, arba abiejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijos (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikaciniai laipsniai)).

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės doktrinų raidą. 

3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus.

4. Mokėti bent vieną oficialių Europos Sąjungos kalbų pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer arba turėti ECDL pradmenų pažymėjimą.

6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 


PAGRINDINĖS ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

1. Atrenka skyriaus pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę  ir kitą informaciją, analizuoja įstatymus ir kitus norminius aktus bei informaciją ir pataria skyriaus pirmininkui įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu susijusiais klausimais.

2. Skyriaus pirmininko pavedimu analizuoja gautus įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų.

3. Skyriaus pirmininko pavedimu analizuoja bylų medžiagą, padeda rengti jas teismo posėdyje, teikia išvadas ir rengia  teismo procesinių dokumentų projektus.

4. Vykdo Darbo su teismų informacine sistema LITEKO apraše nurodytas pareigas.

5. Teismo skyriaus pirmininko pavedimu nagrinėja skyriuje gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštus.

6. Skyriaus pirmininko nurodymu sistemingai apibendrina civilines bylas.

7. Tikrina, ar apylinkių teismai tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos procesinių normų reikalavimus, ruošdami bylas apeliaciniam nagrinėjimui apygardos teisme.

8. Teismo skyriaus pirmininko pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.

9. Prireikus rengia kitus teismo tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus. 

10. Atlieka teismo pirmininko, skyriaus pirmininko pavedimus, padedančius įgyvendinti teismo strateginius tikslus. 

Naujienų prenumerata