Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJU

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos ir archyvavimo, darbo santykius, atostogų įstatymą.

Taikyti teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti.

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Gebėti planuoti, organizuoti savo bei raštinių darbuotojų veiklą.

Mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Organizuoti teismo raštinės darbą, kontroliuoti, kad jis būtų tinkamai ir laiku atliktas;

Užtikrinti tinkamą bylų ir dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarkyti procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą;

Užtikrinti teismo raštinėje esančių bylų, dokumentų ir spaudų saugumą;

Organizuoti ir kontroliuoti, kad teisme gauti dokumentai, bylos būtų įvedami į teismų informacinę sistemą LITEKO, siekiant įgyvendinti šios sistemos strateginius tikslus.

Organizuoti asmenų aptarnavimą “vieno langelio principu“, kontroliuoti jo vykdymą;

Organizuoti dokumentų vertimą į užsienio kalbas, išskyrus rusų.

Rengti teismo dokumentacijos planą, užtikrinti, kad būtų tinkamai formuojamos ir tvarkomos bylos, siekiant užtikrinti bylų ir dokumentų tvarkymą pagal norminių aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, valdymą, reikalavimus.

Kontroliuoti, kad teisme būtų laikomasi Klientų aptarnavimo standarto, organizuoti šio standarto įgyvendinimo apklausas, rengti ataskaitas.

Organizuoti asmenų susipažinimą su išnagrinėtų bylų medžiaga.

Teikti informaciją apie bylos eigą, siekiant užtikrinti bylų viešumo principą.

Kontroliuoti teismo nagrinėjamų bylų statistinių ataskaitų sudarymą, parengtas LITEKO sistemos ir teikti teismo pirmininkui.

Kontroliuoti baudžiamųjų ir civilinių bylų raštinių biurų darbą.

Organizuoti ir kontroliuoti teismo posėdžių sekretorių darbą.

Organizuoti dokumentų kopijavimo darbą.

Savarankiškai arba kartu su vyriausiaisiais specialistais (patarėjais, vyresniuoju patarėju (vyriausiuoju buhalteriu)) rengti įsakymų, tvarkų, susijusių su teismo raštinės veikla, projektus.

Dalyvauti rengiant teismo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, supažindinti su jais teismo darbuotojus.

Pagal kompetenciją dalyvauti teismo komisijų veikloje.

Pavaduoti teismo administracijos sekretorių, raštinės vyriausiąjį specialistą, jų nesant.

Vykdyti kitus pirmininko, skyrių pirmininkų, kanclerio pavedimus siekiant, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai

Naujienų prenumerata