Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Raštinės vyriausiasis specialistas (lituanistas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį lituanistinį (bakalauro ir magistro) išsilavinimą arba jam prilygintą vienpakopį  lituanistinį išsilavinimą.

2. Turėti vienerių metų darbo teisme patirtį.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų valdymo, rengimo ir įforminimo taisykles. 

5. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartojo lygmens A2 lygiu;

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

8. Laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra, dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų valdymo taisyklėmis, redaguoti teisme rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, visuomenei, siekiant užtikrinti teisingą valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų valdymo taisyklių laikymąsi teismo rengiamuose dokumentuose. Parengti ataskaitas apie patikrintus dokumentus (klaidų apibendrinimas).

2. Konsultuoti teismo darbuotojus, apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais.

3. Teikti siūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, dokumentų valdymo, rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, siekiant tobulinti valstybinės kalbos vartojimo įgūdžius.

4. Organizuoti Šiaulių apygardos teismo darbuotojams ir Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių teismų darbuotojams mokymus, susijusius su taisyklingu valstybinės kalbos vartojimu, rengiant raštus, procesinius dokumentus.

5.Teikti siūlymus metodinės medžiagos kaupimo, periodinės spaudos įgijimo, prenumeravimo klausimais.

6. Padėti organizuoti konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigoms užimti (pateikti medžiagą kalbos kultūros, kalbos etiketo ir kitais klausimais; vertinti pretendentų kalbos taisyklingumą, gebėjimą sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis), padedant atrinkti tinkamiausius kandidatus.

7. Padėti organizuoti patikrinimus dėl Asmenų aptarnavimo standarto laikymosi teisme.

8. Teisėjų pageidavimu teikti įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę, siekiant užtikrinti teisingą teisės normų lingvistinį aiškinimą.

9. Rengti teismo vidaus norminius aktų projektus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais.

10. Tikrinti viešai skelbtinus nuasmenintus procesinius sprendimus siekiant, kad juose nebūtų neskelbtinos informacijos. Rengti ataskaitas apie netinkamai nuasmenintus dokumentus.

11. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, vykdyti teismo pirmininko ir kanclerio nurodytas administravimo planuose priemones.

12. Vykdyti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata