Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

REIKALAVIMAI  VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI, EINANČIAM  ŠIAS  PAREIGAS

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, teismų veiklą.

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.  

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

Kontroliuoja teismo pirmininko įsakymų, kitų pavedimų bei dokumentų užduočių vykdymą laiku.

Teikia informaciją apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą.

Teismo pirmininko pavedimu rengia organizacinio pobūdžio raštų ir kitų dokumentų projektus.

Užtikrina teismo pirmininko darbotvarkės įgyvendinimą laiku.

Renka informaciją apie reikalingų teismo personalo mokymų organizavimą, teikia pasiūlymus teismo pirmininkui.

Registruoja teismo viešojo administravimo valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas ir pateikia jas teismo pirmininkui.

Informuoja teisėjus bei kitus teismo darbuotojus apie ruošiamus pasitarimus, supažindina su darbo planais.

Užtikrina teismo darbuotojų supažindinimą su teismo, Teisėjų tarybos priimtais teisės aktais, su kuriais nėra priskirti supažindinti kiti darbuotojai.

Teismo pirmininko pavedimu rengia dokumentus pasitarimams.

Organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu.

Priima lankytojus, informuoja apie juos teismo pirmininką, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą.

Operatyviai teikia teisiniu požiūriu patikimą bei išsamią informaciją piliečiams telefonu.

Laiku ir kokybiškai vykdo teismo pirmininko pavedimus raštu ir žodžiu, dirba savarankiškai ir atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi.

Dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe ir/arba jas techniškai aptarnauja.

Pavaduoja Raštinės skyriaus vedėją, jam nesant.

Vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata