Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar vienpakopių studijų) socialinių arba humanitarinių mokslų išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį ryšių su visuomene ar atstovavimo spaudai srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų, teismų savivaldos institucijų veiklą, visuomenės informavimą, viešąją informaciją, asmens duomenų apsaugą.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų valdymo, rengimo ir įforminimo taisykles. 

5. Mokėti užsienio kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

8. Laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Nuolat sekti teismo veiklą, gaunamas bylas ir teismo įvykius bei aktualiu laiku parengti ir, suderinus su bylą nagrinėjančiu teisėju arba jo padėjėju, laikantis teisingumo, tikslumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo ir nešališkumo principų, pateikti apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams.

2. Nuolat sekti teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja Šiaulių apygardos teismo pirmininkas ar atstovai, veiklą bei aktualiu laiku parengti apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams.

3. Prireikus rengti spaudos konferencijas.

4. Suteikti Lietuvos ir Užsienio valstybių žurnalistams jų prašomą oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama.

5. Palaikyti tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais bei teikti jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas, laidas apie teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija.

6. Kiekvieną darbo dieną daryti spaudos bei kitų žiniasklaidos priemonių apžvalgas apie aktualias publikacijas teismų veiklos klausimais ir operatyviai pateikti informaciją teismo pirmininkui, teisėjams, kitam teismo personalui.

7. Prižiūrėti teismo interneto svetainę ir užtikrinti joje aktualios informacijos paskelbimą.

8. Rūpintis visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo įvaizdžio formavimo klausimais, teikti pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, galinčias pakelti visuomenės pasitikėjimo teismu lygį.

9. Paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija apie teismo veiklą yra klaidinga, nedelsiant patikslinti arba paneigti klaidingus ar netikslius faktus vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ar kitais teisės aktais.

10. Gerbiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei kitų teisės aktų nuostatas, visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams neteikti informacijos, kurios paskelbimas ar atskleidimas pažeistų asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, kuri sudaro valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę, banko paslaptį, kuri žemina asmens garbę ir orumą, kuria būtų atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, kuri susijusi su neviešame teismo posėdyje nagrinėjama byla, įvaikinimo, prieglobsčio, nepilnamečio proceso dalyvio byla.

11. Registruoti, kaupti ir saugoti teikiamą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Atlikti kitus su oficialios informacijos apie teismo veiklą rengimu bei platinimu susijusius darbus.

13. Vykdyti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata