Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Aukštasis teisinis universitetinis  arba jam prilygintas  išsilavinimas (teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis, prilyginamas magistro kvalifikaciniam laipsniui, arba abiejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijos (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikaciniai laipsniai)).

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės doktrinų raidą. 

3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus.

4. Mokėti bent vieną oficialių Europos Sąjungos kalbų pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer arba turėti ECDL pradmenų pažymėjimą.

6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atrenka teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja įstatymus ir kitus norminius aktus bei informaciją ir pataria teismo pirmininkui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu susijusiais klausimais.

2. Pirmininko pavedimu analizuoja gautus įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų.

3. Vykdo Darbo su teismų informacine sistema LITEKO apraše nurodytas pareigas.

4. Pirmininko pavedimu analizuoja teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, juos išnagrinėjus, pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų ir  ruošia  atsakymų į juos projektus.

5. Pirmininko pavedimu analizuoja bylų medžiagą, padeda rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje, teikia išvadas ir rengia teismo procesinių dokumentų projektus.

6. Rengia medžiagą teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui, tvarko patikrinimų dokumentus.

7. Rengia teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.

8. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.

9. Teikia pasiūlymus dėl teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais.

10. Teismo pirmininko pavedimu analizuoja ir apibendrina baudžiamųjų ir civilinių bylų medžiagą, teikia išvadas.

11. Atlieka teismo pirmininko bei skyrių pirmininkų pavedimus, susijusius su tiesioginėmis patarėjo funkcijomis.

Naujienų prenumerata