Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2. Žinoti  Lietuvos Respublikos Konstituciją, Teismų įstatymą, Baudžiamojo ir Civilinio proceso kodekso normas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojančius norminius aktus, teismų bylų formavimo ir tvarkymo taisykles, teismų pavyzdinės bylų nomenklatūrą, dokumentų  rengimo ir įforminimo taisykles.

3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taisyklingai, įskaitomai rašyti.

4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer arba turėti ECDL pradmenų pažymėjimą.

5. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Išrašo teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus, ir kitus raštus susijusius su nagrinėjama byla ir tai pažymi LITEKO programoje. 

2. Laiku, tvarkingai paruoštus, aiškiai nurodant adresatą siunčiamus dokumentus perduoda į raštinę išsiuntimui  ir dokumentų kopijas įsiuva į bylą. 

3. Siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

4. Nutartys priimtos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, vykdymui išsiunčiamos skubos tvarka.

5. Tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus  ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus.

6. Prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku į teismo salę būtų pristatyti suimti teisiamieji ir nuteistieji; užtikrina, kad visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja kolegijos pirmininką (pranešėją), teisėją. Teisės aktuose nustatytais atvejais rašo posėdžio protokolą, jį pasirašo ir įstatymo nustatytu terminu pateikia pasirašyti  kolegijos pirmininkui ir teisėjams. Įsiuva į bylą posėdžio protokolą, teismo ar teisiamajame posėdyje priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, nutartį, sprendimą ar nuosprendį liudytojų, nukentėjusiųjų, eksperto, specialisto, vertėjo pasižadėjimus ir kitus dokumentus, sunumeruoja bylos lapus, nuolat pildo bylos apyrašą.

7. Atsako už teisingą pašto išlaidų apskaičiavimą civilinėse bylose.

8. Paskelbus nuosprendį, nutartį (įtariamiesiems, kaltinamiesiems), sprendimą, teismo įsakymą proceso  dalyviams (šalims) įteikia  kopijas. Išteisinamojo nuosprendžio ar nutarties paleisti nuteistąjį iš suėmimo kopiją jų priėmimo dieną išsiunčia įkalinimo vietos administracijai vykdyti.

9. Tvarko duomenis LITEKO sistemoje: suveda reikalingus užvestų bylų duomenis, fiksuoja kiekvieną bylos procesinį įvykį, atidėjus posėdį  arba paskelbus pertrauką pažymi kito teismo posėdžio datą, papildo LITEKO informacinę sistemą nesančiais duomenimis, kad taip, kad bylos kortelėje būtų įvesta visa informacija atspindinti proceso eigą ir ypatumus, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą.

10. Teisės aktuose nustatyta tvarka daro garso įrašus teismo posėdžiuose ir pildo informacinę pažymą.

11. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas LR BPK ir CPK numatytais terminais pasirašytinai perduoda Civilinių ar Baudžiamųjų bylų raštinei.

12. Atneša teisėjų žinioje esančias bylas raštinės darbuotojui, kai su byla nori susipažinti proceso dalyviai, bei nuneša teisėjams paskirtas nagrinėti bylas ir dokumentus, prašymus, skundus.

13. Teikia interesantams informaciją apie paskirtų teismo posėdžių laiką  ir vietą, nurodo teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją, jeigu prašomos suteikti informacijos negali pasinaudodamas teismo informacine sistema proceso dalyviui ar jo atstovui, susijusia su konkrečia nagrinėjama ar išnagrinėta byla. 

14. Apmoko naujai priimtus posėdžių sekretorius, teikia metodinę pagalbą. 

15. Atlieka teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjų, raštinės vedėjos pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

 

Naujienų prenumerata