Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Turėti socialinių mokslų studijų srityje ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Turėti ne mažesnę kaip 3 metų biudžetinių įstaigų buhalterinio darbo patirtį.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų ekonominę ir finansinę veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) bei teismui skirtomis finansų ir apskaitos programinėmis sistemomis (Stekas, BAFVS).

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus.

Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Tvarkyti teismo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

Užtikrinti finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, tikslų ir savalaikį jų užfiksavimą apskaitoje, valstybės biudžeto lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

Organizuoti valstybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto pajamų, gaunamų už teismo suteiktas paslaugas, nebiudžetinių ir kitų teisme esančių lėšų apskaitą bei kontroliuoti jų naudojimą.

Teikti teismo kancleriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.

Rengti mokėjimo paraiškas ir pateikti Finansų ministerijai.

Rengti ir teikti Finansų ministerijai pinigų srautų prognozes.

Rengti teismo mėnesines, ketvirtines, metines finansines ataskaitas ir teismo pirmininkui pasirašius, teikti šių taisyklių 34 punkte nurodytiems subjektams.

Rengti teismo viešųjų pirkimų metinius planus.

Rengti teismo viešųjų pirkimų metines ataskaitas.

Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, remiantis pateiktas dokumentais, prireikus - kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

Kontroliuoti biudžeto programų asignavimų pagal ekonominę ir funkcinę klasifikaciją sąmatų vykdymą. Esant būtinumui, inicijuoti ir teikti siūlymus Finansų ministerijos Biudžeto departamentui dėl išlaidų sąmatų pakeitimų tarp atitinkamų sąmatų straipsnių teismo vykdomų programų ribose.

Kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

Kontroliuoti ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai.

Kontroliuoti ar aptiktos klaidos ištaisytos.

Kontroliuoti teismo mokėtinų – gautinų sumų apskaitą, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš teismo skolininkų.

Kontroliuoti kaip laikomasi piniginių lėšų bei materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų, jų panaudojimo, nurašymo tvarkos.

Kontroliuoti teismo vyresniojo specialisto (finansininko) sudarytus apskaitos registrus.

Užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiama finansinė atskaitomybė.

Teikti pasiūlymus ir rengti ekonominius – finansinius paskaičiavimus, kurių pagrindu rengiamas teismo biudžeto projektas, strateginis planas.

Dalyvauti rengiant medžiagą, susijusią su teismo finansavimu, etatų ar pareigybių sąrašo pakeitimu, investicijų, remonto, statybos ir kitais klausimais.

Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus teismo pirmininkui, kancleriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems subjektams.

Konsultuoti inventorizacijos komisijos narius apie inventorizacijos atlikimo tvarką ir jos įforminimą.

Informuoti teismo kanclerį apie pastebėtus finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus, teikti pasiūlymus, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus jų panaudojimas.

Nustatyta tvarka organizuoti dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą finansinių – buhalterinių dokumentų įforminimą, saugojimą ir perdavimą archyvui.

Pateikti duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemai (VSAKIS).

Vykdyti ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaitą.

Pateikti duomenis Valstybės turto informacinės paieškos sistemai (VTIPS).

Vykdyti valstybės biudžeto pajamų, gaunamų už teismo suteiktas paslaugas, pavedimų ir depozitinių lėšų apskaitą.

Vykdyti komandiruočių apskaitą.

Konsultuoti teismo vyresnįjį specialistą (finansininką) buhalterinės apskaitos, išlaidų sąmatų bei finansinės atskaitomybės sudarymo ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo klausimais.

Pavaduoti teismo vyresnįjį specialistą (finansininką) atostogų, nedarbingumo, komandiruotės metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais.

Pagal kompetenciją atlikti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdyti kitus teismo pirmininko ir kanclerio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

 

Naujienų prenumerata