Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:26:59

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonominės krypties išsilavinimą.

Turėti ne mažesnę 3 metų biudžetinių įstaigų buhalterinio darbo patirtį.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų ekonominę ir finansinę veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) bei teismui skirtomis finansų ir apskaitos programinėmis sistemomis (Stekas, BAFVS).

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus.

Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Vykdyti darbo užmokesčio apskaitą ir rengti registrus darbo užmokesčio modulyje „Stekas“.

Sudaryti ir pateikti darbo užmokesčio priskaitymų ir atskaitymų finansinės atskaitomybės ataskaitas ir statistinių ataskaitų formas.

Užpildyti ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms įstaigoms visas privalomas deklaracijas, pažymas ir ataskaitas.

Planuoti darbo užmokesčio lėšų poreikį, sudarant biudžeto sąmatas.

Vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą.

Apskaičiuoti ir išmokėti kelionės išlaidas ir kitas išlaidas teismo proceso dalyviams.

Vykdyti tarnybinių fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefoninių pokalbių apskaitą ir kontrolę.

Vykdyti ūkinio inventoriaus, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą.

Vykdyti mokėjimo pavedimus, užtikrinant atsiskaitymą su darbuotojais, debitoriais ir kreditoriais.

Sudaryti ir pateikti ūkinio inventoriaus, atsargų ir kitų materialinių vertybių finansinės atskaitomybės ataskaitas ir statistinių ataskaitų formas.

Kontroliuoti pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos.

Kontroliuoti, kaip laikomasi piniginių lėšų, prekinių bei materialinių vertybių panaudojimo ir nurašymo tvarkos, apie pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus informuoja teismo kanclerį ir teismo pirmininką.

Dalyvauti turto ir kitų materialinių vertybių inventorizacijoje, ruošti inventorizacijos aprašus, inventorizacijos duomenis sutikrinti su inventorizuojamo turto buhalterinės apskaitos duomenimis.

Dalyvauti sudarant teismo metų ir ketvirčių finansines atskaitomybes.

Dalyvauti Teismo strateginio veiklos plano sudaryme, užpildyti vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pateiktas formas ir lenteles.

Atlieka teismo pirmininko priskirtas funkcijas Šiaulių apygardos teismo atliekamuose viešuosiuose pirkimuose;

Darbuotojų prašymu ar vykdant teismo įpareigojimus atlikti finansinius skaičiavimus ir parengti pažymas apie gautą darbo užmokestį.

Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Teismo pirmininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms, kitiems subjektams.

Nustatyta tvarka pateikti sutvarkytas buhalterinės apskaitos bylas ir dokumentus archyvui pagal bylų dokumentacijos planą.

Teismo buhalterinę apskaitą tvarkyti suvedant apskaitos informaciją į Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemą (BAFVS).

Dalyvauti teismo pirmininko sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus.

Pavaduoti vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį buhalterį) atostogų, nedarbingumo, komandiruotės metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais.

Pagal kompetenciją atlikti nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimus.

Naujienų prenumerata