Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (informatikas-technikas)

Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:33:30

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

 

Žinoti Lietuvos viešojo administravimo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, asmens duomenų apsaugos norminius aktus.

 

Būti susipažinusiam su naujausiomis technologijomis ir gebėti teikti pasiūlymus dėl jų įdiegimo.

 

Mokėti dirbti kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą, mokėti naudotis elektroniniu paštu, „Internet Explorer“. „Word“, „Excel“, „Access“, teisinė informacijos kompiuterine sistema, teismų informacine sistema LITEKO, išmanyti kitas kompiuterių operacines sistemas.

 

Būti darbščiam, kūrybingam, mokėti bendrauti.

 

Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Prižiūrėti teismo kompiuterinį tinklą, užtikrinti nepertraukiamą darbą, teismo kanclerio pavedimu vykdyti kompiuterių programų apskaitą.

Prižiūrėti bei parengti teismo posėdžiams vaizdo ir garso aparatūrą, esant reikalui, padeda peržiūrėti ir perklausyti vaizdo ir garso medžiagą.

Analizuoti įstatymus bei kitus teisės aktų projektus, susijusius su jo pareigomis.

Prižiūrėti bei atnaujinti „MS Office“, „Internet Explorer“ techninę bazę, užtikrinti apsaugą nuo virusų, tinklo informacijos ir programinės įrangos apsaugą.

Padėti koordinuoti teismo internetinės svetainės darbą.

Tirti teismo informacijos srautą, vykdyti šios informacijos atranką, pagrindimą.

Diegti reikalingą programinę įrangą efektyviam teismo darbui, atlikti turimos programinės įrangos galimybių analizę.

Kartu su kitais teismo darbuotojais analizuoti jų atliekamą darbą ir teikti pasiūlymus, kaip jį kompiuterizuoti, teikti darbuotojams darbo su kompiuteriu metodinę pagalbą.

Dalyvauti kompiuterinės technikos, eksploatacinių medžiagų įgijimo viešųjų pirkimų procedūrose.

Užtikrina saugomos, apdorojamos ar perduodamos slaptos ar konfidencialios informacijos slaptumą ir konfidencialumą.

Padeda atlikti kompiuterių programų pagrindinį ir galutinį patikrinimus, parengti suvestinę.

Kopijuoti teismo sprendimus, nuosprendžius, nutartis ir kitus dokumentus, pildyti apskaitos žurnalą.

Kopijuoti tik teismo dokumentus, kitus dokumentus – teismo pirmininkui, bylą nagrinėjančiam teisėjui leidus, laikantis norminių aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Tinkamai prižiūrėti kopijavimo įrangą, taupiai naudoti popierių, kitas medžiagas.

Elektroninėse bylose skenuoti gautus dokumentus, patikrinti ar tinkamai pažymėta proceso šalis, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

Sugedus kopijavimo aparatui netaisyti savarankiškai, nedelsiant informuoti Ūkio skyriaus vedėją.

Nesant informatiko, jį pavaduoja ir vykdo jo pareigas.

Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Naujienų prenumerata