Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyresnysis specialistas

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso normas, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, asmens duomenų apsaugos įstatymą.

Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.


PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Padėti Baudžiamųjų bylų raštinės biuro vedėjui organizuoti biuro darbą.

Priimti iš teismo raštinės ir registruoti pirmos instancijos baudžiamąsias bylas, suteikti numerius įvesti reikiamą informaciją į teismų informacinę sistemą LITEKO.

Paskirstytas teisėjams pirmos instancijos baudžiamąsias bylas registruoti I instancijos baudžiamųjų bylų registracijos žurnale ir pasirašytinai perduoti teisėjams.

Laikydamasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti nuosprendžių, nutarčių kopijas ir juos išsiųsti įstatymų nustatyta tvarka.

Vykdyti įsiteisėjusius nuosprendžius (nutartis), išrašyti vykdomuosius raštus.

Tvarkyti daiktinių įrodymų apskaitą ir užtikrinti jų saugumą, grąžinimą ir sunaikinimą.

Registruoti apeliacinius skundus ir išsiųsti pirmos instancijos bylas Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Registruoti gautus skundus neišnagrinėtose pirmos instancijos baudžiamosiose bylose, juos pasirašytinai įteikti teisėjams ir kontroliuoti šių skundų išsiuntimą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kalendorinių metų pabaigoje, pirmos instancijos baudžiamąsias bylas naudodamasis LITEKO sistema perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašą. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant pirmos instancijos bylų viršelių (visuose tomuose). Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.

Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) atlikti perduotų į raštinę bylų kontrolę: patikrinti, ar visos išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę.

Laiku įteikia teisėjams gautus dokumentus, bylas.

Raštinėje priimant išnagrinėtas pirmosios instancijos baudžiamąsias bylas tikrinti, kad visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO; tikrinti, ar įkeltos tarpinės nutartys ir galutinis sprendimas (nuosprendis, nuasmenintas nuosprendis, nutartis ir t. t.), siekiant įgyvendinti LITEKO sistemos strateginius tikslus.

Perskaityti nuasmenintą sprendimą, radus klaidų (palikta neskelbtina informacija), informuoti apie tai teisėjo padėjėją.

Pasibaigus pirmos instancijos bylų saugojimo raštinėje terminui, pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoti jas į teismo archyvą.

Išduoti asmenims turintiems teisę LR Baudžiamo proceso kodekso tvarka, pateikusiems asmens tapatybę nustatantį dokumentą, baudžiamasis bylas, pasiruošti bylos nagrinėjimui.

Nesant Baudžiamųjų bylų raštinės biuro vedėjo, baudžiamųjų bylų specialisto, atlieka jų pareigas.

Atlieka kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata