Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (informatikas-technikas)

Informacija atnaujinta 2021-12-16 11:59:38

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos teismų veiklos, viešojo administravimo bei valstybės tarnybos santykius reglamentuojančius norminius aktus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
3. Būti susipažinusiam su naujausiomis informacinėmis technologijomis ir gebėti teikti pasiūlymus dėl jų įdiegimo.
4. Mokėti dirbti kompiuterine technika, įvairiomis ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą, mokėti naudotis elektroniniu paštu, „Internet Explorer“. „Word“, „Excel“, „Access“, LITEKO, išmanyti kitas kompiuterių operacines sistemas.
5. Turėti leidimą dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
6. Išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
7. Mokėti užsienio kalbą.
8. Būti darbščiam, kūrybingam, mokėti bendrauti.
9. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 


1. Prižiūrėti ir administruoti teismo kompiuterinį tinklą, vykdyti visas lokalios teismo informacinės sistemos administratoriaus funkcijas, užtikrinti nepertraukiamą darbą, lokalios teismo informacinės sistemos duomenų saugą.
2. Patarti teismo kancleriui informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros klausimais, analizuoti gautus įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su jo kuruojama sritimi.
3. Atlikti teismo LITEKO administratoriaus funkcijas, susipažindinti teismo darbuotojus su LITEKO įdiegtomis naujovėmis ir informuoti apie jas sistemos vartotojus, spręsti teismo darbuotojams kylančias problemas dirbant su LITEKO sistema.
4. Prižiūrėti ir atnaujinti „MS Office“ biuro programų paketą ir kitas programas, užtikrinti jų ir teismo kompiuterinio tinklo apsaugą nuo kenkėjiškų programų, virusų ar jų atakų.
5. Koordinuoti teismo internetinės svetainės darbą, atnaujinti informaciją joje.
6. Tirti teismo informacijos srautą, vykdyti šios informacijos atranką, pagrindimą.
7. Savarankiškai ar pasitelkus kitas institucijas kurti ir diegti reikalingą programinę įrangą efektyviam teismo darbui, atlikti turimos programinės įrangos galimybių analizę ir rengti rekomendacijas, kaip ją efektyviau panaudoti teismo darbe.
8. Kartu su kitais teismo darbuotojais analizuoti jų atliekamą darbą ir teikti pasiūlymus, kaip jį kompiuterizuoti, teikti darbuotojams darbo su kompiuteriu metodinę pagalbą.
9. Užtikrinti efektyvų IT techninės bazės panaudojimą bei funkcionavimą, ruošti ir teikti techninį ir ekonominį šios bazės vystymo pagrindimą.
10. Rengti ir teikti teismo pirmininkui ir teismo kancleriui teismo vidaus dokumentų projektus darbo organizavimo klausimais, sudaryti teismo sutarčių projektus, peržiūrėti ir išanalizuoti teismui pateiktas pasirašyti sutartis (dėl kompiuterinės technikos įgijimo, aptarnavimo, kitų paslaugų suteikimo), pateikti savo išvadas.
11. Nustatyta tvarka organizuoti kompiuterinės technikos, eksploatacinių medžiagų, prekių ir paslaugų, susijusių su telekomunikacijų plėtra, apsaugos sistemų įrengimu ir priežiūra, įgijimą, inicijuoti ir atlikti viešuosius pirkimus.
12. Užtikrinti saugomos, apdorojamos ar perduodamos slaptos ar konfidencialios informacijos slaptumą ir konfidencialumą.
13. Kasmet atlikti kompiuterių programų pagrindinį ir galutinį patikrinimus, parengti suvestinę, pateikti ją teismo kancleriui.
14. Atsakyti už nematerialų turtą (programinę įrangą ir jos licenzijas) ir ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterinė įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas, ūkinis inventorius).
15. Atlikti LR finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo 25 p. nurodytas funkcijas
16. Planuoti ir organizuoti informatiko (vyresniojo specialisto) veiklą.
17. Atlikti teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

Naujienų prenumerata