Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

                                                                                                                                                                                                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                                                  Šiaulių apygardos teismo pirmininko
                                                                                                                                                                                                                                                                  2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-75
                                                                                                                                                                                                                                                                  Pakeista 2018-06-07 įsakymu Nr. V-91

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ APYGARDO S TEISME TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apygardos teisme taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau vadinama – asmenys) prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Šiaulių apygardos teisme (toliau vadinama – Teisme).

Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į Teismą, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Teismo veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą savo pareigomis ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į Teismą.

Pagal Taisyklių IV skyriaus „Asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant vieno langelio principą“ nuostatas taip pat priimami asmenų skundai ir pranešimai dėl pažeistų jų teisių ar teisėtų interesų, išsiunčiami atsakymai.

Nagrinėjant asmenų prašymus Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jais remiantis priimti kiti teisės aktai.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Teismą prašant administracinės paslaugos – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatyta tvarka pateikti institucijos turimą informaciją.

Prašymo nagrinėjimas – teismo darbuotojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo dokumento kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

Nagrinėdami asmenų prašymus, teismo darbuotojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais,taip pat Asmenų aptarnavimo teismuose standartu, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

Draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo (toliau kartu – darbuotojai).

Nagrinėjantis prašymą darbuotojas pats nusišalina nuo prašymo nagrinėjimo arba turi būti nušalintas teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą valstybės tarnautojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, pats turi pranešti teismo pirmininkui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal teismo kompetenciją. Jeigu Teismui pateiktas prašymas, kuriame išdėstytų klausimų jis neįgaliotas spręsti, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme išsiunčiamas kompetentingai institucijai (pasiliekant prašymo kopiją) ir raštu pranešama apie tai asmeniui, paaiškinant persiuntimo priežastis.

Asmens prašymo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja pirmasis adresatas. Kitos institucijos privalo be atskiro pirmojo adresato prašymo pateikti pasiūlymus dėl prašymo nagrinėjimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje.

Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Teismą tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, Teismas per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo institucijoje praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.

Teisme asmenims prieinamoje vietoje, taip pat teismo internetiniame puslapyje ar kitomis turimomis informavimo priemonėmis paskelbtas Taisyklių IV skyriuje „Asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant vieno langelio principą“ nurodytas vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinys, buvimo vieta, darbo laikas, telefonų numeriai, valstybės tarnautojo, darbuotojo, atsakingo už asmenų aptarnavimą, pareigos, vardas ir pavardė, darbo laikas, telefono numeris, kita reikiama informacija.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Teismą), raštu (asmeniui tiesiogiai atnešus į Teismą, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu).

Žodinis prašymas gali būti išdėstomas darbuotojui vieno langelio asmenų aptarnavimo skyriuje ar kito skyriaus atstovui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus telefonu arba aptarnauti asmenis.

Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant paties besikreipiančio asmens, kitų asmenų ar Teismo interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Asmens pageidavimu jo priėmimas Teisme ir tiesioginis prašymo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto telefonu ar kita ryšių priemone.

Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Teismą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia prašymą nagrinėjantis Teismas arba asmuo, kuris kreipiasi į Teismą, savo iniciatyva.

Asmenų prašymai turi būti:

parašyti valstybine kalba; ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu;

parašyti įskaitomai;

asmens pasirašyti, nurodyti asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

Kai asmens prašymą Teismui paduoda asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį Taisyklių 18 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Teismą kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovaujamo asmens vardu pateiktas prašymas turi atitikti Taisyklių 18.1 ir 18.2 punktų reikalavimus.

Kai prašymą paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille).

Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia Teismas.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų:

atpažinti elektroninio dokumento formatą;

atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

atpažinti prašymo turinį;

identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

Rašytiniai prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo skyriuje – raštinėje, registruojami gautų dokumentų registruose.

Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme, asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – spaudu pažymėta prašymo, pareiškimo ar skundo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas ar skundas patenkinamas iš karto. Spaude turi būti nurodyta dokumento priėmimo data ir registracijos numeris, darbuotojo priėmusio prašymą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus – kita reikiama informacija.

Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Teismas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydamas per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per Teismo nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Taisyklių 10 punkte nustatytas 5 darbo dienų prašymo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo Teisme.

Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Teisme.

Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Teisme, teismo pirmininkas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 28 punkte nustatyto termino pabaigos, Teismas išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydamas prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Prašymai, pateikti nesilaikant Taisyklių 18.2 punkte nustatyto reikalavimo, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Teisme paliekama prašymo kopija.

Prašymai, pateikti nesilaikant Taisyklių 18.3 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

Prašymai, pateikti elektroniniu būdu, nesilaikant šių Taisyklių 24.1–24.3 punktuose nustatytų reikalavimų, nedelsiant grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis.

Prašymai, pateikti elektroniniu būdu, nesilaikant šių Taisyklių 24.4 punkte nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami, jeigu Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR JŲ APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPĄ

Teismo vieno langelio asmenų aptarnavimą atlieka teismo raštinė, adresu: Dvaro g. 83, Šiauliai, 2 aukšte, „Dokumentų priėmimo-išdavimo“ patalpoje.

Teismo darbo laikas:

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val., švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė yra trumpesnė viena valanda.

asmenys prašymus, dokumentus gali pateikti Teismo raštinėje pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., antradieniais, trečiadieniais nuo 7 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. be pietų pertraukos.

teismo raštinės telefonas: +370  606 67 882, faksas: 8 41 52 47 55, elektroninis paštas: siauliu.apygardos@teismas.lt.

Teismo pirmininkas asmenis priima antradieniais ir trečiadieniais nuo 8 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 17 val. iš anksto suderintu laiku, pranešus teismo darbuotojui telefonu + 370 606 67 673.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas asmenis priima antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 17 val. iš anksto suderintu laiku, pranešus Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjui telefonu + 370 606 67 455.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas asmenis priima pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 10 val. iš anksto suderintu laiku, pranešus Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjui telefonu +370 676 81214.

Teismo kancleris ar teismo raštinės vedėjas pagal savo kompetenciją asmenis priima Tesimo darbo laiku.

Vieno langelio aptarnavimo skyrius atlieka šias funkcijas:

priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją teismas gali gauti iš savo struktūrinių padalinių, kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių teismas pats negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

užregistruoja gautus prašymus ir perduoda juos teismo pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui rezoliucijoms;

prašymus su rezoliucijomis perduoda nagrinėti Baudžiamųjų, Civilinių skyrių pirmininkams, darbuotojams; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį darbuotoją; jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas Teismo kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją;

įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;

asmens pageidavimu jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;

rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

atlieka kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir teismo pirmininko pavedimus.

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS

Dėl išnagrinėtų prašymų, pareiškimų, skundų priimti sprendimai įforminami Šiaulių apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens raštu ar kitokiu sprendimą patvirtinančiu dokumentu, atitinkančiu prašymo ar skundo esmę.

Į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Teisme.

Atsakymai, kuriuose yra privačios informacijos, asmeniui siunčiami tik registruota pašto siunta.

Prašymą nagrinėjęs Teismas, gavęs pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme į prašymą esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, nedelsdamas jas ištaiso ir grąžina asmeniui ištaisytą atsakymą arba nurodo, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

Asmuo, nesutinkantis su Teismo atsakymu į jo prašymą, taip pat tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo savo pareigomis, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

APTARNAVIMAS TELEFONU

Teisme už pirminį asmenų aptarnavimą telefonu atsakingi: teismo raštinės skyrius, Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinė, Civilinių bylų skyriaus raštinė. Darbuotojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Darbuotojas turi mokėti trumpai ir suprantamai suteikti viešą informaciją skambinančiam asmeniui. Aptarnaudami asmenį telefonu, teismo darbuotojai turi laikytis šių taisyklių:

pakelti telefono ragelį kiek įmanoma greičiau, pageidautina iki trečio skambučio;

prisistatyti skambinančiajam, pasakyti Teismo pavadinimą, savo pareigas vardą ir pavardę;

atidžiai išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;

aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;

pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

Jeigu telefonu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį teismo darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, teismo darbuotojas toks asmenį įspėja, kad pokalbis gali būti nutrauktas ir prireikus nutraukia pokalbį.

Taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka asmenų aptarnavimo tvarka taikoma visiems Teismo darbuotojams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimas Teisme atliekamas vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo monitoringo aprašu, taip pat pirmininko įgaliotas asmuo nagrinėja asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų raštus, organizuoja anoniminę asmenų apklausą, siekiant nustatyti:

ar asmenys pakankami informuoti apie teismo darbo laiką;

ar jiems patogus teisme nustatytas priėmimo laikas;

ar jiems ilgai tenka laukti priėmimo;

ar mandagiai jie buvo aptarnaujami;

ar jiems rūpimi klausimai buvo išspęsti pakankamai kvalifikuotai;

ar juos tenkino atsakymų į prašymus, pareiškimus ir skundus pateikimo terminai;

ar jie buvo informuoti apie veiksmus, kurių teismas ėmėsi jų klausimams spręsti;

Taisyklės, informacija, susijusi su asmenų prašymų priėmimu ir jų aptarnavimu, skelbiama Teismo patalpose, skaitmenizuotame informaciniame skelbimų ekrane ir teismo internetiniame puslapyje.

_________________________