Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklės

PATVIRTINTA
Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d.
nutarimu Nr. 13P-51-(7.1.2)
(Teisėjų tarybos 2016 m. liepos 1 d.
nutarimo Nr. 13P-83-(7.1.2) redakcija)

INFORMACIJOS APIE TEISMŲ VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS

INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei siekdami užtikrinti teismų veiklos viešumą, visi Lietuvos Respublikos teismai (toliau – teismai) viešosios informacijos rengėjų atstovams teikia informaciją apie teismų veiklą ir bylas.

2. Šių Taisyklių paskirtis – padėti užtikrinti teismų veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei bei sudaryti viešosios informacijos rengėjams palankias sąlygas gauti objektyvią informaciją apie teismų veiklą ir bylas.

3. Viešosios informacijos rengėjams visa informacija apie teismų veiklą ir bylas teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija), Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-308, Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1R-301/V-154, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Viešosios informacijos rengėjas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantis ar pateikiantis skleisti viešąją informaciją.

4.2. Visuomenės informavimo priemonė – laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Visuomenės informavimo priemonei nepriskiriamas oficialus, techninis ir tarnybinis dokumentas, vertybiniai popieriai.

4.3. Informacija apie teismo veiklą – informacinio arba šviečiamojo pobūdžio žinios apie renginius, įvykius, teismo darbuotojų darbo vizitus, susitikimus, kvalifikacijos kėlimą ar mokymus, teismo žmogiškųjų išteklių ir finansų politiką, struktūrinius pokyčius teismuose, krizinių situacijų valdymą ar kitą teismo veiklą, išskyrus informaciją apie bylas.

4.4. Informacija apie bylas – žinios apie teismų nagrinėjamas arba išnagrinėtas bylas, teismų nagrinėjant bylas priimtus procesinius sprendimus.

4.5. Informacijos teikimas – informacijos atskleidimas perduodant ar kitokiu būdu padarant ją prieinamą viešosios informacijos rengėjams.

4.6. Teismo atstovas ryšiams su visuomene – teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už informacijos apie teismo veiklą ir bylas teikimą viešosios informacijos rengėjams.

4.7. Bylą nagrinėjantis teisėjas – vienasmeniškai bylą nagrinėjantis (išnagrinėjęs) teisėjas, kolegialaus bylos nagrinėjimo atveju – kolegijos pirmininkas, pranešėjas arba kitas kolegijos narys.

4.8. Teisėjas spaudai – teisėjas, jo sutikimu teismo pirmininko įsakymu paskirtas ryšiams su viešosios informacijos rengėjais palaikyti.

4.9. Byla, kelianti visuomenės susidomėjimą, – teisme nagrinėjama arba išnagrinėta byla, atitinkanti bent vieną iš šių požymių:

– bylos eiga domisi viešosios informacijos rengėjai;

– byloje dalyvauja viešasis asmuo ir yra visuomenės viešasis interesas būti informuotai apie tokios bylos nagrinėjimo eigą ir rezultatus;

– byloje nagrinėjami visuomenei ar didelei jos daliai reikšmingi klausimai.

4.10. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

INFORMACIJĄ TEIKIANTYS SUBJEKTAI

5. Informaciją apie teismo veiklą ir bylas viešosios informacijos rengėjams paprastai teikia teismo atstovas ryšiams su visuomene, teisėjas spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininkas. Kiti asmenys informaciją apie teismo veiklą ir bylas viešosios informacijos rengėjams teikia suderinę su teismo atstovu ryšiams su visuomene, teisėju spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininku, kurie, esant poreikiui, imasi priemonių užtikrinti teikiamos informacijos kokybę. Šiuo tikslu apie ketinimą dalyvauti televizijos ir radijo laidose atstovas ryšiams su visuomene, teisėjas spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininkas taip pat informuojamas iš anksto.

6. Kai informacijos apie teismo veiklą ir bylas viešosios informacijos rengėjams dėl objektyvių priežasčių negali pateikti Taisyklių 5 punkte nurodyti subjektai, teismo pirmininkas gali pavesti ją pateikti bet kuriam teismo teisėjui ar darbuotojui, jei šie sutinka. Nesant sutikimo, informaciją apie teismo veiklą ir bylas viešosios informacijos rengėjams teikia teismo pirmininkas.

7. Jeigu viešosios informacijos rengėjams buvo suteikta informacija apie teismo veiklą ir bylas, kurios pateikimo dėl objektyvių priežasčių nebuvo galimybės suderinti nustatyta tvarka, informaciją teikęs asmuo apie tai privalo kuo greičiau informuoti teismo atstovą ryšiams su visuomene, teisėją spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininką.

8. Jeigu informacija apie teismo veiklą ir bylas negali būti parengta ir (ar) pateikta apylinkės teisme (teisme nėra teismo atstovo ryšiams su visuomene, teisėjo spaudai ar yra kitų objektyvių priežasčių), apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismas, pirmininkui neprieštaraujant tokią informaciją rengia ir (ar) teikia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismas, atstovas ryšiams su visuomene, teisėjas spaudai (jei toks yra teisme) prieš tai teikiamą informaciją suderinęs su atitinkamo apylinkės teismo pirmininku.

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI INFORMACIJOS TEIKIMUI

9. Pagrindinis informacijos apie teismo veiklą ir bylas (toliau – informacija) teikimo tikslas – tenkinti teisėtą visuomenės interesą gauti objektyvią informaciją.

10. Teismas informaciją teikia laikydamasis veiklos viešumo ir skaidrumo, teisingumo, aiškumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo, nešališkumo ir teisės aktais saugomų interesų balanso bei nekaltumo prezumpcijos principų. Informacijos teikimo būdai turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus, nediskriminuoti atskirų visuomenės informavimo priemonių, viešosios informacijos rengėjų ir būti priimtini tiek teismui, tiek viešosios informacijos rengėjui.

11. Teisėjai, teismo darbuotojai ir Taisyklių II skyriuje numatyti informaciją viešosios informacijos rengėjams teikiantys subjektai (toliau – informaciją teikiantys subjektai) bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas tinkamas visuomenės informavimas apie teismo veiklą ir bylas, keliančias visuomenės susidomėjimą. Šiuo tikslu, nepažeidžiant teisėjų nepriklausomumo principo ir kitų įstatymų reikalavimų, jie bendromis pastangomis siekia, kad informaciją teikiantys subjektai laiku gautų visą informaciją, reikalingą šiems rengiant ir (ar) teikiant informaciją viešosios informacijos rengėjams.

12. Informaciją teikiantys subjektai apie vidinės komunikacijos problemas, iškylančias įgyvendinant Taisyklėse įtvirtintas nuostatas, kiek įmanoma greičiau informuoja teismo pirmininką, kuris imasi priemonių, kad būtų užtikrintas sklandus ir savalaikis informacijos pateikimas viešosios informacijos rengėjams.

13. Informacijos teikimas vykdomas:

13.1. teismo iniciatyva;

13.2. viešosios informacijos rengėjų prašymu.

14. Informacija teismo iniciatyva gali būti teikiama šiais būdais:

14.1. pranešimais spaudai;

14.2. trumpais komentarais ar interviu;

14.3. organizuojant spaudos konferencijas, renginius;

14.4. dalyvaujant televizijos ir radijo laidose;

14.5. užsiimant leidyba, teisiniu švietimu ir kita veikla;

14.6. skelbiant ją teismo ir (ar) Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) interneto svetainėse;

14.7. elektroninės naujienų prenumeratos būdu;

14.8. kitais būdais.

15. Informacija viešosios informacijos rengėjų prašymu gali būti teikiama šiais būdais:

15.1. pranešimais spaudai;

15.2. trumpais komentarais ar interviu;

15.3. atsakymais į viešosios informacijos rengėjų paklausimus žodžiu, raštu, taip pat ir elektroniniu paštu;

15.4. dalyvaujant televizijos ir radijo laidose;

15.5. organizuojant spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas.

16. Teikiant informaciją, turi būti užtikrinta asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir viešojo intereso pusiausvyra.

17. Proceso dalyvių asmens duomenys (pavyzdžiui, vardai, pavardės) ir informacija apie privatų gyvenimą gali būti nurodomi teikiant informaciją apie bylą įstatymuose nustatytais atvejais, taip pat kai proceso dalyvis yra viešasis asmuo ir yra visuomenės viešasis interesas būti informuotai apie tokios bylos nagrinėjimo eigą ir rezultatus.

18. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams pateikiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę nuo viešosios informacijos rengėjo prašymo suteikti informaciją gavimo dienos.

19. Tais atvejais, kai informacija, kurią pateikti prašo viešosios informacijos rengėjai, negali būti teikiama, jiems apie tai raštu pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo suteikti informaciją gavimo dienos, nurodomos atsisakymo pateikti informaciją priežastys.

20. Sprendžiant informacijos teikimo klausimus įvertinami su juo susiję suinteresuotų asmenų pateikti siūlymai bei prašymai.

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE BYLAS TEIKIMAS

21. Teismo atstovas ryšiams su visuomene analizuoja duomenis apie teisme gaunamas bylas ir informuoja teismo pirmininką apie bylas, galinčias kelti visuomenės susidomėjimą, su teismo pirmininku suderintu periodiškumu bei forma. Bet kuris teismo teisėjas ar darbuotojas, gavęs informaciją apie tai, kad byla domisi viešosios informacijos rengėjai, arba bylą nagrinėjantis teisėjas, nustatęs, kad byla laikytina keliančia visuomenės susidomėjimą pagal kitus Taisyklių 4.9 papunktyje apibrėžtus požymius, turi apie tai pranešti teismo atstovui ryšiams su visuomene, teisėjui spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininkui.

22. Teismo atstovas ryšiams su visuomene, teisėjas spaudai (jei toks yra teisme) arba teismo pirmininkas, įvertinęs Taisyklių 21 punkte nurodytą informaciją ir nustatęs, kad byla patenka į bylos, keliančios visuomenės susidomėjimą, sąvoką, imasi priemonių, kad, nepažeidžiant teisėjų nepriklausomumo principo ir kitų įstatymų reikalavimų, būtų užtikrintas reguliarus ir savalaikis informacijos apie šią bylą teikimas viešosios informacijos rengėjams, siekiant tinkamai įgyvendinti Taisyklių 10 punkte įtvirtintus principus. Iškilus neaiškumams dėl Taisyklių 4.9 papunktyje įtvirtintos nuostatos taikymo, sprendimą dėl bylos (ne)pripažinimo keliančia visuomenės susidomėjimą priima teismo pirmininkas.

23. Informaciją teikiančių subjektų prašymu bylą, keliančią visuomenės susidomėjimą, nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjo pavedimu – teisėjo padėjėjui rekomenduojama ne vėliau kaip iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje pateikti minėtiems subjektams glaustą informaciją apie bylos esmę, byloje gautų procesinių dokumentų (pavyzdžiui, ieškinio, atsiliepimo, kaltinamojo akto, atskirojo, apeliacinio ar kasacinio skundo, atsiliepimo į skundą, prašymo taikyti (pakeisti) procesinio poveikio priemonę) turinį, byloje atliktus procesinius veiksmus, priimtus teismo procesinius sprendimus ir kitus duomenis, reikalingus tinkamai iš anksto parengti ir išplatinti informaciją viešosios informacijos rengėjams.

24. Aplinkybė, kad byla, kelianti visuomenės susidomėjimą, (ar jos dalis) yra nagrinėjama (išnagrinėta) neviešai, pati savaime nepašalina galimybės perduoti informaciją teikiantiems subjektams duomenis, kurie nepatenka į Taisyklių V skyriuje apibrėžtos neteiktinos informacijos sąvoką ir kurią atskleidus nebūtų pažeisti tikslai, dėl kurių byla (ar jos dalis) yra nagrinėjama (išnagrinėta) neviešai, pavyzdžiui, duomenis apie bylos (dokumentų) gavimo teisme faktą, datą; duomenis, susijusius su teismo atliekamais veiksmais (duomenis apie teismo posėdį, jame priimtus sprendimus, jų motyvus ir pan.).

25. Nagrinėjant bylą, keliančią didelį visuomenės susidomėjimą, rekomenduojama teismo procesinio sprendimo paskelbimą numatyti ne vėliau kaip iki 14 val.

26. Byloje, keliančioje visuomenės susidomėjimą, priimto ir viešame teismo posėdyje paskelbto teismo procesinio sprendimo kopija ir (ar) elektroninė jo versija informaciją teikiančių subjektų prašymu jiems perduodama kuo operatyviau.

27. Su Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies pagrindu viešai paskelbtais teismų procesiniais sprendimais galima susipažinti šių Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismo atstovą ryšiams su visuomene.

28. Viešuose teismo posėdžiuose priimtų ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka nuasmenintų teismų procesinių sprendimų, kurie nėra paskelbti šių Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka, kopijos ar jų elektroninės versijos viešosios informacijos rengėjams teikiamos kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo procesinio sprendimo nuasmeninimo dienos. Šiame punkte nustatyta tvarka teikiami ir neįsiteisėję teismų procesiniai sprendimai, juos gaunantiems informacijos rengėjams išaiškinant, kad nors teismo procesinis sprendimas yra paskelbtas viešame teismo posėdyje, jis yra neįsiteisėjęs ir dar gali būti skundžiamas, todėl šis faktas nurodytinas informuojant visuomenę.

29. Viešosios informacijos rengėjai gali susipažinti su išnagrinėtų bylų medžiaga procesiniuose įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, vadovaudamiesi teisės aktais, reglamentuojančiais susipažinimo su baudžiamųjų, civilinių, administracinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų medžiaga tvarką, teismo posėdžio garso ir vaizdo įrašų bei jų kopijų, nuorašų ir išrašų darymo tvarką teismuose.

V SKYRIUS

NETEIKIAMA INFORMACIJA

30. Viešosios informacijos rengėjams neteikiama informacija:

30.1. kurios paskelbimas ir atskleidimas pažeistų asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ar pažeistų ar apribotų kitas žmogaus teises ir laisves;

30.2. kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaro valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę arba banko paslaptį;

30.3. kuri gali žeminti asmens garbę ir orumą;

30.4. kuri susijusi su teisme nagrinėjama (išnagrinėta) įvaikinimo, politinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo byla ar kita neviešame teismo posėdyje nagrinėjama (išnagrinėta) byla ir gali atskleisti duomenis, dėl kurių apsaugos teismas nagrinėjo bylą neviešame teismo posėdyje;

30.5. kuria atskleidžiami nepilnametį proceso dalyvį leidžiantys identifikuoti duomenys;

30.6. kurios paskelbimas ir atskleidimas trukdytų teismui nagrinėti bylą;

30.7. kuria atskleidžiami ikiteisminio tyrimo duomenys, išskyrus duomenis, susijusius su teismo atliekamais veiksmais (duomenys apie teismo posėdį, jame priimtus sprendimus, jų motyvus ir pan.), jei jų paskelbimas netrukdys tyrimui;

30.8. neišnagrinėtų bylų medžiaga, išskyrus Teisėjų tarybos nustatyta tvarka pripažintus viešai skelbtinais nuasmenintus teismo procesinius sprendimus, įskaitant neįsiteisėjusius;

30.9. kita informacija, kurios atskleidimą draudžia įstatymas.

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS PRANEŠIMAIS SPAUDAI

 31. Pranešimus spaudai rengia ir platina teismo atstovas ryšiams su visuomene.

32. Pranešimai spaudai platinami elektroniniu paštu viešosios informacijos rengėjams pagal teismo atstovo ryšiams su visuomene sudarytą sąrašą, į kurį turi būti įtraukti visi apie pageidavimą juos gauti pranešę viešosios informacijos rengėjai, ir paskelbiami teismo interneto svetainėje. Platinami pranešimai spaudai taip pat persiunčiami Administracijos Komunikacijos skyriui.

33. Informacija apie bylas pranešime spaudai turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai, prireikus teikiama teismo procesinio dokumento ar teisėjo pasisakymo citata.

34. Informacijoje apie bylas, teikiamoje pranešimais spaudai, pateikiami šie duomenys:

34.1. kada ir koks teismas nagrinėja arba išnagrinėjo bylą;

34.2. trumpa bylos esmė;

34.3. kokį procesinį sprendimą teismas priėmė, kokius procesinius veiksmus atliko;

34.4. trumpi teismo sprendimo priėmimo motyvai;

34.5. kai teikiama informacija apie neįsiteisėjusius teismo sprendimus, nuosprendžius, nutartis, nutarimus, pažymima, kad šie teismo dokumentai yra neįsiteisėję ir paaiškinama jų apskundimo tvarka;

34.6. papildoma informacija apie teisės normas, kuriomis vadovaujantis priimti teismo sprendimai arba pagal kurias vyksta teismo procesas, jei teikiama informacija apie sudėtingas bylas arba tais atvejais, kai teismo pateikiama informacija dėl teisės terminų vartojimo gali būti neaiški;

34.7. teismo atstovo ryšiams su visuomene vardas, pavardė, pareigos ir kontaktai;

34.8. reikalavimas nurodyti informacijos šaltinį.

35. Pranešimuose spaudai apie teismo bylą taip pat gali būti pateikiama:

35.1. atitinkamos kategorijos nagrinėjamų ir (arba) išnagrinėtų bylų skaičius per tam tikrą laikotarpį, nuteistų ir (arba) išteisintų asmenų skaičius atitinkamos kategorijos bylose, kitokia statistinė informacija, atspindinti tam tikrus bylų nagrinėjimo ypatumus arba tendencijas;

35.2. kita informacija, kurios paskelbimas nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių ir kurią, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir procesinę stadiją, reikia nurodyti, siekiant išsamiai ir nešališkai informuoti visuomenę apie bylos nagrinėjimą.

36. Pranešimus spaudai apie bylą, keliančią visuomenės susidomėjimą, teismo atstovas ryšiams su visuomene suderina su bylą nagrinėjančiu teisėju ar teisėjo pavedimu – teisėjo padėjėju, kurie pastabas dėl pranešimo pateikia kuo operatyviau tą pačią darbo dieną, kai į juos kreipėsi teismo atstovas ryšiams su visuomene.  

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS SPAUDOS KONFERENCIJOSE

37. Trumpoji spaudos konferencija organizuojama teismo iniciatyva (paprastai, kai yra bent dviejų viešosios informacijos rengėjų paklausimai) tą pačią dieną, kai tampa aktualu paskelbti svarbią ir (arba) skubiai teiktiną informaciją. Viešosios informacijos rengėjai apie trumpąją spaudos konferenciją informuojami ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki jos pradžios.

38. Spaudos konferencija organizuojama kvietimą viešosios informacijos rengėjams išsiuntus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jos pradžios.

39. Kvietimuose viešosios informacijos rengėjams į spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas nurodoma renginio tema, dalyviai, laikas, vieta ir kitos svarbios detalės.

40. Spaudos konferencijas ir trumpąsias spaudos konferencijas paprastai veda teismo atstovas ryšiams su visuomene, kuris esant galimybei parengia dalijamąją medžiagą viešosios informacijos rengėjams.

41. Spaudos konferencijų ir trumpųjų spaudos konferencijų metu į viešosios informacijos rengėjų klausimus atsako informaciją teikiantys subjektai.

VIII SKYRIUS

INFORMACIJOS SKELBIMAS INTERNETO SVETAINĖJE

42. Teismų interneto svetainėse skelbiant informaciją, susijusią su teisme tvarkomais asmens duomenimis (teismo posėdžių tvarkaraščiais, teismų procesiniais sprendimais ir kt.), turi būti vadovaujamasi tikslingumo bei proporcingumo principais ir užtikrinta viešai neskelbtinų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas.

43. Teismų baigiamieji aktai, atskirosios nutartys ir metinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalgos skelbiami Administracijos interneto svetainėje www.teismai.lt Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo skelbiami Teisės aktų registre.

44. Teismo interneto svetainėje rekomenduojama sudaryti galimybę užsiprenumeruoti teismo naujienas, informaciją apie įvykius ir renginius, kitą aktualią periodiškai atnaujinamą teismo interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie teismo veiklą.

45. Teismo interneto svetainėje skelbiama nuoroda į viešą konkretaus teismo posėdžių tvarkaraščių paiešką, per kurią vartotojas gali gauti tokią informaciją: teismo posėdžio datą, laiką, vietą, teisminio proceso ir bylos numerį, teismo sudėtį, bylos esmę, įvykį, posėdžio rezultatą ir proceso dalyvio fizinio asmens, pagal kurio duomenis buvo atlikta paieška, bei kitų proceso dalyvių – juridinių asmenų – duomenis.

46. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka viešosios informacijos rengėjams pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis suteikiama galimybė prisijungti prie jiems skirtos specialios teismo posėdžių tvarkaraščių paieškos ir gauti informaciją apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą, teisminio proceso ir bylos numerį, teismo sudėtį, bylos esmę, posėdžio rezultatą ir proceso dalyvių duomenis (fizinių asmenų vardus ir pavardes, juridinių asmenų teisinę formą, pavadinimą, kodą). Jei byla paskirta nagrinėti neviešame teismo posėdyje, proceso dalyvių duomenys neskelbiami.

47. Teismų interneto svetainėse privalomą skelbiamos informacijos struktūrą nustato Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas, Teisėjų tarybos nutarimai ir kiti teisės aktai.

 IX SKYRIUS

INFORMACIJOS PANEIGIMAS

48. Teismo atstovas ryšiams su visuomene privalo įvertinti viešosios informacijos rengėjams jų prašymu suteiktą informaciją ir prireikus užtikrinti, kad ji būtų teisinga, objektyvi ir neklaidintų visuomenės, ją papildyti ar patikslinti iki jos paskelbimo.

49. Viešosios informacijos rengėjų prašymu suteiktą informaciją paskelbus viešai, teismo atstovui ryšiams su visuomene rekomenduojama, o tais atvejais, kai viešosios informacijos rengėjas nurodo visuomenės informavimo priemonę, kurioje bus paskelbta teismo suteikta informacija, privaloma peržiūrėti, ar ji teisinga, objektyvi ir neklaidinanti visuomenės. Pastebėjęs, kad visuomenės informavimo priemonėje paskelbta informacija yra neteisinga, neobjektyvi ar klaidinanti ir tokia informacija pažeidžia proceso dalyvių ar teismo interesus arba gali trukdyti teismui nagrinėti bylą, teismo atstovas ryšiams su visuomene nedelsdamas apie tai turi informuoti teismo pirmininką ir Administracijos Komunikacijos skyrių bei pagal poreikį teisės aktų nustatyta tvarka patikslinti arba paneigti tokią informaciją kreipdamasis į viešosios informacijos rengėją, kuris paskelbė informaciją, ir (ar) parengti bei išplatinti pranešimą spaudai.

X SKYRIUS

TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS TEISMO POSĖDŽIO METU

50. Viešosios informacijos rengėjams filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus teismo posėdžių salėje galima iki teismo posėdžio pradžios arba pasibaigus teismo posėdžiui. Teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti tam skirtas technines priemones draudžiama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

51. Teismo atstovas ryšiams su visuomene arba kitas teismo darbuotojas prieš teisėjui arba teisėjų kolegijai atvykstant į teismo posėdžių salę turi informuoti viešosios informacijos rengėjus apie draudimą filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus prasidėjus teismo posėdžiui ir paprašyti pasiruošti išjungti arba esant galimybei išnešti iš teismo posėdžių salės jų turimą vaizdo ir garso įrašymo įrangą ir sudaryti sąlygas teisėjui arba teisėjų kolegijai įeiti į teismo posėdžių salę ir netrukdomiems pradėti teismo posėdį.

52. Teisėjui arba teisėjų kolegijai atėjus į teismo posėdžių salę visos naudojamos techninės priemonės, skirtos garsui ir (ar) vaizdui fiksuoti, privalo būti išjungiamos siekiant netrikdyti teismo posėdžio pradžios. Viešosios informacijos rengėjų vaizdo ir garso įrašymo įranga teismo posėdžio metu privalo būti išjungta, o esant galimybei – išnešta iš teismo posėdžių salės.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Tinkamą šių Taisyklių įgyvendinimą teismuose organizuoja ir prižiūri teismų pirmininkai (vykdydami šias funkcijas paskiria atsakingus asmenis; reikalui esant, priima vidaus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rengėjams teiktinos informacijos surinkimo ir pateikimo taisykles; užtikrina reikalingų techninių priemonių įsigijimą ir modernizavimą; imasi kitų priemonių).

54. Teismo pirmininko veikla, vykdant Taisyklėse nurodytas funkcijas, prižiūrima įgyvendinant Lietuvos Respublikos teismų įstatyme numatytą išorinį teismų administravimą.

 _____________