Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d.

nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2)   

ASMENS duomenų tvarkymo teismuose taisyklĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose (toliau – teismai), nustatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, proceso įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Kai asmens duomenys teismuose tvarkomi teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis proceso įstatymais ir šios Taisyklės taikomos tiek, kiek proceso įstatymuose nenustatyta kitaip. Kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas teismams funkcijoms Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais atlikti, šios Taisyklės taikomos tiek, kiek minėtame įstatyme nenustatyta kitaip.

Šios Taisyklės privalomos visiems teisėjams, teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – teismų darbuotojams), kurie tvarko teismuose esančius asmens duomenis ir (arba) eidami savo pareigas sužino arba gali sužinoti asmens duomenis.

Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytojai ir tvarkytojai yra teismai, kurie užtikrina, kad asmens duomenys teismuose būtų tvarkomi laikantis Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Šiose Taisyklėse nurodytus asmens duomenis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka gali tvarkyti ir kiti subjektai (asmens duomenų valdytojai ir tvarkytojai).

Teismai, kaip asmens duomenų valdytojai, atlikdami Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, proceso įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, turi teisę gauti iš teismų savivaldos institucijų ir komisijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir trečiųjų asmenų informaciją teismų kompetencijai priskirtais klausimais ir teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti asmens duomenis.

Teismai tvarko duomenų tvarkymo veiklos, už kurią jie atsako, įrašus, t. y. pildo Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalą, kurio pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 1 priede.

Teismų sistemai skiriamas vienas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris vykdo jam pagal Reglamentą (ES) 2016/679 pavestas užduotis. Duomenų apsaugos pareigūnas skiriamas Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

II SKYRIUS

TEISMŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

Teismų tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai:

 teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais gali būti tvarkomi byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių bei taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) dalyvių, teisėjų asmens duomenys, taip pat kitų asmenų (ne proceso dalyvių) asmens duomenys (pateikiami proceso dalyvių procesiniuose dokumentuose, liudytojų parodymuose ir pan.): vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti procesinę veiklą. Elektroniniu būdu teismuose nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų duomenys tvarkomi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau – LITEKO) ir jų atžvilgiu šios Taisyklės taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja LITEKO reglamentuojantys teisės aktai;

išnagrinėtų bylų parengimo ir pateikimo susipažinti organizavimo tikslais išnagrinėtų bylų medžiagoje esantys asmens duomenys tvarkomi susipažinimą su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

 neprocesinių skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais gali būti tvarkomi asmenų, pateikusių teismui neprocesinį skundą, prašymą ar pranešimą, ir kitų asmenų asmens duomenys (pateikiami skunde, prašyme ar pranešime): vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo teisme data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, teismo atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija;

 informacijos apie teismo veiklą ir bylas teikimo visuomenės informavimo tikslu teismo turimi ir bylų medžiagoje esantys asmens duomenys, taip pat teismo darbuotojų, teismo organizuojamų renginių dalyvių, visuomenės informavimo priemonių atstovų, teismo svečių ir kitų lankytojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimą visuomenei reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

 vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu gali būti tvarkomi teismo esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, asmens socialinio draudimo pažymėjimo numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymo duomenys ir juose nurodytus faktus pagrindžiantys dokumentai (diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos ir kt.), šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, duomenys apie darbo tam tikroje srityje stažą, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, dokumentų registracijos data ir numeris, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos teismas gauna pagal teisės aktus vykdydamas atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti teismą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai;

 vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo) tikslu gali būti tvarkomi pretendentų į teismo darbuotojus asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymo duomenys ir juose nurodytus faktus pagrindžiantys dokumentai (diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos ir kt.), duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos teismas gauna pagal teisės aktus vykdydamas atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti teismą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai;

 viešosios tvarkos, teismo darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi teisme, bei jų ir teismo turto saugumo užtikrinimo tikslu gali būti tvarkomi vaizdo duomenys (vykdomas vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys teisme tvarkomi teismo patvirtintose vaizdo duomenų tvarkymo teisme taisyklėse nustatyta tvarka;

 duomenų ir informacijos apsaugos nuo neleistinos prieigos, teismo darbuotojų ir jų bei teismo turto saugumo užtikrinimo tikslu gali būti vykdoma teismo darbuotojų įeigos kontrolė ir gali būti tvarkomi teismo darbuotojų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), įėjimo ir išėjimo iš teismo patalpų data ir laikas;

 viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslais gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, išsilavinimas, darbovietė, pareigos, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos teismas gauna pagal teisės aktus vykdydamas atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti teismą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai;

 prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos teismas gauna pagal teisės aktus vykdydamas atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti teismą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai;

mokėjimų fiziniams asmenims vykdymo, įmokėtų lėšų apskaitos, teikiamų paslaugų administravimo tikslais gali būti tvarkomi byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių bei jų nurodytų lėšų gavėjų, mokėjimus atlikusių fizinių asmenų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, banko sąskaitos numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos teismas gauna pagal teisės aktus vykdydamas atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti teismą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai;

 telefonu teikiamos informacijos kokybės užtikrinimo tikslu gali būti tvarkomi skambinančiojo asmens duomenys, t. y. pokalbio metu pateikta informacija.

 

III SKYRIUS

Pagrindiniai asmens duomenų TVARKYMO IR apsaugos

Reikalavimai

 

Teismų darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

asmens duomenys renkami šių Taisyklių 8 punkte apibrėžtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, ištrinti (sunaikinti) arba sustabdytas jų tvarkymas;

asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

asmens duomenys turi būti laikomi (saugomi) tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.


Asmens duomenys teismuose renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, gaunant iš kitų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais, taip pat oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų pagal prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).

Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam terminui, nustato teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, esantys dokumentuose, yra saugomi teisės aktų, reglamentuojančių šių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka ir terminais. Elektroninės informacijos (duomenų) atsarginės kopijos saugomos informacinės sistemos valdytojo tvirtinamuose informacinės sistemos saugos nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Vaizdo duomenys saugomi teismo patvirtintose vaizdo duomenų tvarkymo teisme taisyklėse nustatytais terminais. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

Teismai užtikrina, kad visa reikalinga informacija, susijusi su duomenų tvarkymu, duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teismai teikia jų tvarkomus asmens duomenis valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti teismus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems teismai, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydami savo funkcijas, teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba teismų ir duomenų gavėjų sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu ir taikomos tinkamos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, teikiant asmens duomenis pagal teismo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, prioritetas turi būti teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą, – duomenų teikimui elektroninėmis priemonėmis.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISMUOSE

REIKALAVIMAI

 

Teismai įgyvendina šiose Taisyklėse nurodytas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Pasikeitus duomenų subjektų asmens duomenims ir duomenų subjektams apie tai raštu informavus teismą, toks duomenų subjekto raštas įdedamas į bylą, o automatinėse duomenų rinkmenose ir duomenų bazėse duomenys atnaujinami.

Personalo, finansų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bylos, taip pat kitos archyvinės bylos ir atitinkamos elektroninės bylos, keičiantis atitinkamus dokumentus ir bylas tvarkantiems teismų darbuotojams ar jų įgaliojimams, perduodamos naujai priimtam ir asmens duomenis tvarkyti paskirtam teismo darbuotojui perdavimo-priėmimo aktu.

Naikinant dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, teismo dokumentai, kuriuose nurodomi asmens duomenys, bei jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Duomenų subjektų pateikti dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose, seifuose arba patalpose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi taip, kad neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.

Archyviniam saugojimui perduoti dokumentai (bylos) iki perdavimo valstybės archyvams saugomos teismo archyve dokumentų saugykloje.

Vietinio tinklo, t. y. uždaro teismo tinklo, kuriame visi tinklo informaciniai resursai yra laikomi ir tvarkomi centralizuotai, tarnybinėje stotyje (serveryje), o naudojami lokaliai per vartotojų asmeninius kompiuterius (klientus, kurie gali dalintis pagrindiniais tinklo ištekliais (išorinės atmintinės talpa, spausdintuvais ir kt.), su kitais tinklo vartotojais), sritys, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo būti apsaugotos prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais arba turi būti apribotos prieigos teisės prie jų. Prieigos prie asmens duomenų teisės suteikiamos ir redaguojamos, slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir naikinami duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

Teismo interneto svetainėje turi būti maksimaliai apribotos galimybės viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms bei paieškos variklių robotams kopijuoti teismo svetainėje esančią informaciją ir maksimaliai apribota galimybė šioms sistemoms ir robotams surasti ankščiau skelbtos, bet iš teismo interneto svetainės jau pašalintos, informacijos kopijų. Kompiuterinė įranga turi būti apsaugota nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.). Asmens duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimo atlikimo tvarka ir saugumo pažeidimų valdymas, reagavimo į šiuos pažeidimus veiksmai, duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų kopijų tvarka nustatoma informacinių sistemų valdytojo tvirtinamuose informacinės sistemos saugos nuostatuose bei kituose saugos politiką įgyvendinančiuose teisės aktuose.

V skyrius

Reikalavimai asmenims, tvarkantiems asmens duomenis

 

Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam teismo darbuotojui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.

Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti teismo darbuotojui yra suteiktos teisės.

Prieigos prie asmens duomenų teisės teismo darbuotojams suteikiamos, redaguojamos teismo nustatyta tvarka.

Teismo darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų asmens duomenis, privalo:

laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, išskyrus, jeigu tokia informacija buvo vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus įgaliojimams, valstybės tarnybos ar darbo santykiams teisme;

laikytis šiose Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, siekiant užkirsti kelią netyčiniam ar neteisėtam tvarkomų asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti dokumentus, duomenų rinkmenas bei duomenų bazėse saugomus duomenis ir vengti perteklinių jų kopijų darymo;

neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;

nedelsiant pranešti teismo pirmininkui ar jo įgaliotam atsakingam asmeniui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę teismo tvarkomų asmens duomenų saugumui;

laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Teismo darbuotojai, prieš pradėdami tvarkyti LITEKO duomenis, pasirašo pasižadėjimus laikytis LITEKO duomenų saugos reikalavimų, kurie saugomi teismo darbuotojų asmens bylose.

Teismo darbuotojas netenka teisės tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, kai pasibaigia teismo darbuotojo įgaliojimai, valstybės tarnybos ar darbo santykiai su teismu, arba kai jam pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

Duomenų subjektas turi šias teises:

gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

susipažinti su duomenimis;

reikalauti ištaisyti duomenis;

reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

apriboti duomenų tvarkymą;

nesutikti su duomenų tvarkymu;

į duomenų perkeliamumą.

 

Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą:

Informacija apie teismo atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama:

teismo interneto svetainėje;

informacinio pobūdžio lentelėse ir (arba) lipdukuose apie vaizdo stebėjimą teismo teritorijoje ir patalpose;

bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į teismą.

Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.

Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

    per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

    jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu;

    jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

 

Teisė susipažinti su duomenimis:

Teismas, gavęs duomenų subjekto prašymą įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:

   informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

   su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;

   tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei teismas pateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis:

Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, teismas gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, teismas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“):

Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, teismas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą:

Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais teismas privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas yra informuojamas.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, teismas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu:

Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad teismas tvarkytų jo asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e ir (arba) f punktus. Teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais, nurodytais šių Taisyklių 8.1 papunktyje, asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktą (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė) ir duomenų subjekto teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu šiuo atveju negali būti įgyvendinama.   

Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą:
Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnyje, teismas įgyvendina tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis remiantis duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.

Duomenų subjekto asmens duomenys kitam duomenų valdytojui gali būti persiųsti, jei yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui ir užtikrinamas saugus elektroninių duomenų ir informacijos perdavimas.

Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo patenkinamas, duomenų subjekto asmens duomenis persiunčiant kitam duomenų valdytojui teismas nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus persiųsti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Teismas neprisiima atsakomybės už persiųstų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į teismą, kaip duomenų valdytoją, dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti šių Taisyklių 28 punkte nurodytas teises (išskyrus šių Taisyklių 28.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurio pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 2 priede. Žodžiu elektroninėmis priemonėmis (telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis) gali būti teikiami tokie prašymai, kurie yra nesusiję su duomenų subjekto teisių, nurodytų šių Taisyklių 28.3–28.7 papunkčiuose, įgyvendinimu ir kuriuos pateikiant asmuo neprivalo patvirtinti savo tapatybės (pavyzdžiui, telefonu prašoma pateikti bendro pobūdžio informaciją apie paskirtą teisėją, teismo posėdžio datą ir laiką, teismo proceso įvykius, bylos rezultatą ir pan.). Jei pokalbio metu galima įsitikinti duomenų subjekto tapatybe (pavyzdžiui, duomenų subjektas nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, bylos numerį ir (ar) dokumento registravimo teisme datą ir (ar) numerį ir pan.), duomenų subjektui gali būti suteikta papildoma, su šių Taisyklių 28.2 papunktyje nurodytos teisės įgyvendinimu susijusi, informacija.

Rašytinis prašymas teikiamas valstybine kalba, turi būti aiškus ir suprantamas, parašytas įskaitomai, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš šių Taisyklių 28.2–28.7 papunkčiuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą. Nevalstybine kalba pateikti duomenų subjektų prašymai gali būti priimami ir nagrinėjami tik išimtiniais atvejais teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens