Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Nuostatai

PATVIRTINTA

Šiaulių apygardos teismo pirmininko

2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-101

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šiaulių apygardos teismas (toliau – Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.
 2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
 3. Teismo veikla valdymo ir darbo organizavimo srityse grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms bei kitais atsakingo valdymo principais.
 4. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įstaigos kodas 193343535, įsteigtas įstatymu, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
 5. Teismo buveinės adresas – Dvaro g. 83, LT-76299 Šiauliai, Lietuvos Respublika.
 6. Teismas turi interneto svetainę (https://sat.teismas.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, taip pat santykiuose su kitais subjektais Teismui atstovauja Teismo pirmininkas (toliau – ir Pirmininkas), Teismo kancleris (toliau – ir Kancleris) arba kitas pirmininko įgaliotas valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

 1. Teismo veiklos tikslas – teisingumo vykdymas.
 2. Teismas įsteigtas ir jo kompetencija nustatyta Įstatymu. Teismas taip pat atlieka funkcijas, nustatytas kitais įstatymais ir teisės aktais.
 3. Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ir pareigas.

III SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Teismo veikla organizuojama vadovaujantis strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Teismo administracijos ir kitų padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Teismo struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.
 2. Teismo pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Teismo pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojo ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.
 3. Pirmininkas Įstatyme jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams.
 4. Pirmininkas teisės aktų jam suteiktų funkcijų klausimais leidžia įsakymus (individualius ir norminius).
 5. Pirmininko pareigas, kai Pirmininko nėra, eina didesnį teisėjo darbo stažą Teisme turintis skyriaus pirmininkas. Nesant skyrių pirmininkų, Pirmininko pareigas eina didžiausią darbo stažą Teisme turintis teisėjas.
 6. Teisme yra Baudžiamųjų bylų skyrius ir Civilinių bylų skyrius. Teisėjus į skyrius paskirsto Teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose. Skyrių darbui vadovauja ir už tinkamą skyriams priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyrių pirmininkai. Skyrių pirmininkų pareigas, kai pirmininkų nėra, eina didžiausią teisėjo darbą stažą Teisme turintys to skyriaus teisėjai.
 7. Teismo kancleris yra valstybės tarnautojas, pavaldus teismo pirmininkui, ir vadovauja teismo administracijai. Teismo kancleris organizuoja teismo vidaus veiklą, vadovauja teismo administracijai. Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų bei teismo pirmininko jam priskirtas funkcijas: koordinuoja ir kontroliuoja administracijos padalinių veiklą užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai, tvirtina padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, priima ir atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina.
 8. Teismo administracijos struktūrą sudaro teismo kanclerio tarnyba, raštinės skyrius. Struktūrą tvirtina Kancleris vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdinės teismų struktūros aprašymais.
 9. Teismo kancleris priima įsakymus, kurie privalomi visam Teismo administracijos personalui, ir kontroliuoja jų vykdymą.
 10. Nesant Teismo kanclerio, jo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su asignavimų valdymu ir naudojimu, Pirmininko pavedimu atlieka vienas iš Teismo administracijos padalinių vadovų.   
 11. Pirmininko, skyrių pirmininkų ir Teismo kanclerio pavadavimo klausimus, jeigu iškyla pavaduojančio asmens paskyrimo problema, sprendžia Pirmininkas, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.
 12. Pirmininko ir skyrių pirmininkų patarėjai, padėjėjai padeda pirmininkams priimti ir įgyvendinti sprendimus jų kuruojamose srityse. Teismo kancleriui jo kuruojamose srityse priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Teismo administracijos padalinių vedėjai.
 13. Teismo struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veiklą organizuoja pagal šiuos nuostatus ir Pirmininko bei Kanclerio tvirtinamas Teismo vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

IV SKYRIUS

TEISMO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Teismo buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Teismo finansų kontrolė atliekama Kanclerio nustatyta tvarka.
 3. Teismo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas įstatymuose nustatyta tvarka.

_______________________________