Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Archyvaras

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ar aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, asmens duomenų apsaugą.
3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją.
5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6. Būti darbščiam, pareigingam.
7. Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Priimti į teismo archyvą saugoti dokumentus, bylas vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu pagal perdavimo priėmimo aktus. Priimtus bylas, dokumentus saugoti reikiamą laiką patikimoje ir saugioje aplinkoje, laikantis archyvo tvarkymo taisyklių ir vidaus teisės aktais nustatytos tvarkos.
2. Išduoti asmenims archyvines bylas susipažinti, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
3. Archyvinėse bylose gautus raštus pridėti prie bylos. Ruošti atsakymus į raštus, atsakyti į juos teisės aktų nustatyta tvarka. Priimti interesantus dėl archyvinių bylų. Kontroliuoti išsiųstų bylų grąžinimą teismui.
4. Apie bylų išdavimą, išsiuntimą, atsakymus į paklausimus, bylų sunaikinimą ir kt. įvykius žymėti LITEKO sistemoje.
5. Sudaryti nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašus. Teismo Dokumentų ekspertų komisijos sprendimu teikti juos derinti Šiaulių apskrities archyvui.
6. Dalyvauti Teismo dokumentų ekspertų komisijoje, rengti atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, teikti juos derinti Šiaulių apskrities archyvui.
7. Teisės aktų nustatyta tvarka perduoti Šiaulių apskrities archyvui Teismo nuolatinio saugojimo dokumentus, rengti jų perdavimo aktus.
8. Organizuoti atrinktų dokumentų, bylų sunaikinimą.
9. Kontroliuoti teismo archyve saugomų dokumentų ir bylų būklę, jų kiekį.
10. Konsultuoti teismo darbuotojus bylų formavimo klausimais.
11. Organizuoti archyve esančių nerastų bylų (dokumentų) paiešką, surašyti bylų (dokumentų) dingimo aktus, pateikti juos tvirtinti teismo pirmininkui, o patvirtintą bylų dingimo aktą pateikti Šiaulių apskrities archyvui kartu su bylų aprašais.
12. Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata