Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistas

Informacija atnaujinta 2021-12-16 12:04:07

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, susipažinimo su nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis tvarkų normas, asmens duomenų apsaugos norminių aktų reikalavimus.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
5. Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.
6. Nuolat kelti kvalifikaciją.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Priimti iš teismo raštinės ir registruoti naujai gautas administracinio nusižengimo bylas, prašymus, teikimus pirmos instancijos baudžiamosiose bylose (su šablonu „T“), skundus, papildomai skundų nagrinėjimui gautas baudžiamąsias bylas, kurias pasirašytinai įteikti teisėjų padėjėjams. Suteikti numerius, įvesti reikiamą informaciją į teismų informacinę sistemą LITEKO.
 2. Teisėjams paskirstytas administracinio nusižengimo bylas, prašymus, teikimus pirmos instancijos baudžiamosiose bylose (su šablonu „T“) registruoti žurnale ir pasirašytinai perduoti teisėjams.
 3. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylas, prašymus, teikimus pirmos instancijos baudžiamosiose bylose (su šablonu „T“) bei baudžiamąsias bylas pagal gautus apeliacinius skundus ir skundus aukštesniajam teismui, gautas bylas laiku išsiųsti apylinkių teismams bei kitoms, bylas pateikusioms, institucijoms. Patikrinti, kad visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO; tikrinti, ar prisegtos tarpinės nutartys ir galutinis sprendimas ( nutartis ir t. t.), siekiant įgyvendinti LITEKO sistemos strateginius tikslus. Vykdyti įsiteisėjusias nutartis, priimtas pirmos instancijos baudžiamųjų bylų nuosprendžių vykdymo metu gautų prašymų ir teikimų pagrindu (su šablonu „T“), išduoti vykdomuosius raštus.
 4. Perskaityti nuasmenintas nutartis, radus klaidų (palikta neskelbtina informacija) informuoti apie tai teisėjo padėjėją.
 5. Kalendorinių metų gale, administracinio nusižengimo bylas ir bylas su šablonu „T“ LITEKO sistemos pagalba perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašus. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant bylų viršelių. Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.
 6. Kas ketvirtį (kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesiais) atlikti perduotų į raštinę administracinių nusižengimų bylų kontrolę ir du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais) atlikti bylų su šablonu „T“ kontrolę: patikrinti, ar visos šios išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę.
 7. Laikydamasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti nutarčių kopijas ir jas išsiųsti įstatymų nustatyta tvarka.
 8. Pasibaigus administracinių nusižengimų ir baudžiamųjų bylų dokumentų saugojimo raštinėje terminui, paruošti ir perduoti juos teismo archyvui.
 9. Prokurorams, gynėjams, kitiems proceso dalyviams, pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paprašius duoti jiems bylas pasiruošti bylos nagrinėjimui, apie tai pažymėti registracijos žurnale.
 10. Padėti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyrio vedėjui, baudžiamųjų bylų vyresniajam specialistui atlikti Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės darbą.
 11. Pavaduoti baudžiamųjų bylų vyresnįjį specialistą bei baudžiamųjų bylų specialistą jiems negalint vykdyti savo funkcijų.
 12. Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata