Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Ūkvedys

Informacija atnaujinta 2021-12-16 11:43:43

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
2. Išmanyti bei gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, viešuosius pirkimus, turto valdymą ir disponavimą juo, pastatų, patalpų, inventoriaus eksploatavimą, priežiūrą, darbų saugą, priešgaisrinės, radiacinės saugos, elektrotechnikos saugumo reikalavimus.
3. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
4. Išmanyti automobilio techninės priežiūros reikalavimus, mokėti šalinti smulkius gedimus.
5. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
6. Būti pareigingam, darbščiam ir komunikabiliam, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
7. Žinoti pirkimo - pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką, mokėti ruošti sutarčių projektus, žinoti ir mokėti taikyti medžiagų sandėliavimo taisykles ir jų apsaugos būdus.
8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdyti teismo materialiojo turto apskaitą ir priežiūrą pagal turto buvimo vietą, kontroliuoti, kaip laikomasi turto ir materialinių išteklių naudojimo tvarkos.
2. Vykdyti pastato techninę priežiūrą, kontroliuoti, kad būtų tinkamai prižiūrima teismui priskirta teritorija.
3. Prižiūrėti teismo pastate esančias energetikos, santechnikos sistemas (šildymas, elektra, vanduo, kanalizacija).
4. Prižiūrėti teismo kondicionavimo (vėdinimo) sistemą.
5. Vykdyti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus.
6. Planuoti ir organizuoti teismo darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimą, instruktuoti darbuotojus saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir kitais klausimais, rengti priešgaisrinės saugos ir saugos darbe instrukcijas, vesti instruktavimo žurnalą.
7. Atsakyti už teismo turtą, dalyvauti atliekant materialinių vertybių inventorizacijas, teikti inventorizacijos komisijai susidėvėjusių priemonių ir inventoriaus sąrašus nurašyti ar panaudoti kitu teisės aktuose numatytu būdu.
8. Atlikti LR finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo 25 p. nurodytas funkcijas.
9. Atsakyti už teismo apsaugos signalizacijos sistemos, gaisro signalizacijos įrenginių tinkamą funkcionavimą.
10. Atsakyti už teisme naudojamų raktų apyvartą (pagaminimą, išdavimą, saugojimą).
11. Atsakyti už teisme naudojamų spaudų ir antspaudų pagaminimą, išdavimą, tinkamumą eksploatuoti.
12. Teismo darbuotojams sudaryti tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti techninėmis, kanceliarinėmis priemonėmis.
13. Kontroliuoti, kad kokybiškai būtų eksploatuojami tarnybiniai automobiliai.
14. Užtikrinti valstybinės vėliavos iškėlimą prie teismo pastato.
15. Vykdo ir yra atsakingas už einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę.
16. Vykdyti kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Naujienų prenumerata